Select Page

Mācības pieaugušajiem

Rīgas 3.arodskolā mācības  4 kārtā tuvojas noslēgumam!


Mācību grupām 4. kārtā 4.12.2019. noslēdzas mācību prakse uzņēmumos un 5.12.2019. ir ieplānots profesionālās kvalifikācijas eksāmens.


* mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums, kuru var segt arī darba devējs. Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas! 

 KAS VAR PIETEIKTIES
strādājošie:
*  vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam
*  ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību (t.sk. pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību)
*  jaunie vecāki, kas atrodas darba attiecībās un bērna kopšanas atvaļinājumā

priekšrocības uzņemšanā sociālā riska nodarbinātajiem, ja būs augsts pieteikumu skaits:
vecumā no 45 gadiem, kas strādā profesiju klasifikatora 5., 7., 8. un 9. pamatgrupu profesiju grupās:
*  pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki
*  kvalificēti strādnieki un amatnieki
*  iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri
*  vienkāršajās profesijās strādājošie
*  vecumā no 50 gadiem, kas saņēmuši rekomendāciju mācībām NVA projektā “Atbalsts ilgākam darba mūžam
*  bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu

 PIEEJAMAIS ATBALSTS
*  pieaugušo izglītības koordinatora konsultācija sadarbības pašvaldībās
*  karjeras konsultanta konsultācija tuvākajā NVA filiālē
*  asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija strādājošajiem ar invaliditāti
*  atbalsts reģionālajai mobilitātei strādājošajiem ar maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu

Sīkāka informācija par projektu šeit