Select Page

2019.gada 13.maijā Rīgas 3.arodskolā tika veikts pārsertifikācijas audits, kura mērķis bija noteikt izglītības iestādes pārvaldības sistēmas atbilstību audita kritērijiem, pārvaldības sistēmas spēju nodrošināt, ka izglītības iestāde izpilda līgumsaistības, normatīvās un uzraudzības institūciju prasības, kā arī pārvaldības sistēmas efektivitāti, kas sekmē izglītības iestādes izvirzīto mērķu sasniegšanu.
„Bureau Veritas” auditore pārsertifikācijas audita laikā neatbilstības nekonstatēja un rekomendēja Rīgas 3.arodskolas kvalitātes vadības sistēmas pārsertificēšanu atbilstoši standartam ISO 9001:2015 nākamajiem 3 gadiem.