Select Page

Metinātāju mācību un eksaminācijas centrs

Metinātāju mācību un eksaminācijas centrs (MMEC)

Metinātāju mācību un eksaminācijas centrā izveidota moderna, ar mūsdienīgu tehniku un tehnoloģijām, vides prasībām atbilstoša mācību un eksaminācijas bāze. Uz šīs bāzes pamata tiek organizēti valsts arodizglītības mācību iestāžu audzēkņu centralizētie profesionālās kvalifikācijas eksāmeni metināšanā ( 350 – 400 audzēkņi gadā).

Centrs, kā modema metinātāju mācību un metodiskā bāze ir ieguvusi atpazīstamību ne tikai starp arodizglītības mācību iestādēm, bet arī starp uzņēmējiem, darba devējiem, metināšanas tehnoloģiju ražotājiem un citiem interesentiem ne tikai Latvijā, bet arī aiz tās robežām.

* Centrs radīts vienotai metinātāju mācību un eksaminācijas veidošanai Latvijā.

* Centra mācības programmas izstrādātas ievērojot Eiropas Metināšanas federācijas noteikumus.

* Centru akreditējusi Vācijas metinātāju un citu radniecisko procesu apvienība (DVS PersZert).

* Centrs aprīkots ar modernām metināšanas un ventilācijas iekārtām, kas ražotas vadošajās Eiropas firmās (EWM, Kemppi, Orlikon, MIGATRONIC, ESAB, AGA, PLYMO VENT, NEEDERMAN u. c.).

* Katrs audzēknis nodrošināts ar individuālu darba vietu.

* Mācības beidzot un nokārtojot centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, audzēkņi saņem valsts noteikta parauga dokumentu (2. līmeņa profesionālās kvalifikācijas apliecību, sertifikātu), kas apliecina audzēknim piešķirto kvalifikāciju un viņa kompetenci metinātāja profesijās.

1998.gada 12.decembrī Rīgas 3.arodskolas Metinātāju mācību un eksaminācijas centrs ir akreditēts Vācijas Metinātāšanas un citu radniecisko procesu apvienībā (DVS PersZert) kā Rostokas Metināšanas mācību un zinātniski pētnieciskā institūta (SLV) ārzemju filiāle. Metinātāju mācību un eksaminācijas centram ir tiesības veikt Metinātāju mācības atbilstoši Starptautiskā standarta ISO 9606-1 prasībām un piešķirt starptautiskā metinātāja kvalifikāciju.mmec

Pēc veiksmīgas atkārtotas DVS PersZert akreditācijas tika saņemta pilnvara no TGA ( German Association for Accreditation GmbH- Vācijas Akreditācijas Apvienība) atbilstoši DIN EN ISO/ IEC 17024 (Kopējās prasības, kas izvirzītas organizācijām personāla sertifikācijai) veikt personāla pārbaudi un sertifikāciju metināmo materiālu savienojumiem.

Lai paaugstinātu atbildību par metināšanas speciālistu kvalitatīvu sagatavošanu, centrs pieaicina darba devēju pārstāvjus. Darba devēji piedalās kvalifikācijas eksāmenos ar mērķi novērtēt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas un atrast savai nozarei un ražošanas specifikai atbilstošus speciālistus.

Metinātāju mācību un eksaminācijas centra materiāli tehniskā bāze, personāla kvalifikācija un neatkarīgā eksaminācijas komisija rada nosacījumus, kas ļauj izveidot sistēmu vienota izglītības standarta un vienotu kvalifikācijas prasību nodrošināšanai metinātāju eksaminācijā.

Teorētiskās un praktiskās nodarbības vada:

Meklenburgas – Priekšpomerānijas Metināšanas tehnikas mācību un pētniecības iestādes (SLV) sertificēti metināšanas speciālisti un kvalificēti profesionālās izglītības skolotāji:

Genādijs Meteļskis (centra vadītājs) – tārunis 67797050, 9712914 Eiropas metināšanas speciālists (EWS) un Eiropas metināšanas skolotājs rokas lokmetināšanā (MMA);

Leonīds Lazdāns – Eiropas metināšanas inžienieris (EWE)
Eiropas metināšanas inspektors (EWI);

Aivars Lakstīgals – Eiropas metināšanas speciālists (EWS) un Eiropas metināšanas instruktors plastmasu metināšanā.

Ilgonis Ruņģis – Dipl. Ing. IWE – DWS eksaminātors metināšanā Latvijā

Metinātāju atestācija un pāratestācija notiek 1 reizi mēnesī.

Tālruņi informācijai:
29712914 – MMEC vadītājs (EWS) G.Meteļskis