Rīkojums par veicamajiem epidemioloģiskajiem pasākumiem “Drošas skolas” nodrošināšanai” pieejams šeit.

Pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas, no 1.marta skolās turpināsies skolēnu (izņemot
pirmsskolas izglītības pakāpē) un nodarbināto testēšana atbilstoši Slimību profilakses un
kontroles centra algoritmam. Tāpat saglabājas prasība regulāri vēdināt mācību telpas un
ievērot vispārējās epidemioloģiskās drošības prasības (dezinfekcijas līdzekļu lietošana, roku
mazgāšana u.c.).

Spēkā vairs nebūs prasība par klašu nepārklāšanos, platību uz katru izglītojamo un grupu
lielumu, taču ikviena izglītības iestāde aicināta izvairīties no personu drūzmēšanās, tāpat tiek
rekomendēts ievērot distanci.

Pagaidām saglabājas prasība izglītības iestādēs lietot nemedicīniskās (auduma) sejas maskas,
kas iepirktas izglītības iestāžu vajadzībām. Vienlaikus noteikts, ka no 2022.gada 1.marta līdz
31.martam izglītības iestādes vadītājs sadarbībā ar izglītības iestādes padomi, izvērtējot
epidemioloģisko situāciju, varēs pieņemt pamatotu lēmumu, ka izglītības procesā iekštelpās
sejas maskas var nelietot 1.–3. klašu bērni (tajā skaitā interešu izglītības un profesionālās
ievirzes izglītības programmās).

Līdz 2022.gada 31.martam noteikta prasība, ka izglītības programmu īstenošanā
nodarbinātajiem, pakalpojumu sniedzējiem (kuri pakalpojuma sniegšanas vietā nonāk
saskarē ar izglītojamiem), bērnu uzraudzības pakalpojuma un pedagogu privātprakses
pakalpojuma sniedzējiem ir jābūt ar vakcinācijas (vismaz primārās vakcinācijas) vai
pārslimošanas sertifikātu.

Tiek saglabāta iespēja izglītības iestāžu izglītojamiem, darbiniekiem un izglītojamo
asistentiem neievērot mājas karantīnas nosacījumus, lai piedalītos klātienes izglītības
procesā, ja izglītības iestādēs tiek veikts Covid-19 rutīnas skrīnings (to neveic bērniem
pirmsskolas izglītības pakāpē), lai pēc iespējas agrīnāk atklātu inficēšanās gadījumus. Šis
regulējums attiecībā uz izglītības iestāžu darbiniekiem un izglītojamo asistentiem
piemērojams līdz 31.martam.

Ja skolēnam vai darbiniekam Covid-19 inficēšanās gadījums ir mājsaimniecībā, par
kontaktpersonas statusu ir jāinformē izglītības iestāde, lai tās vadība varētu lemt par papildu
epidemioloģiskās drošības pasākumu ieviešanu, piemēram, izglītojamo un darbinieku
veselības stāvokļa novērošanu, papildu testēšanu, klases ar paaugstinātu Covid-19 izplatības
risku nošķiršanu u. tml. Savukārt pirmsskolas izglītības pakāpes izglītojamais, lai turpinātu
piedalīties klātienes izglītības procesā, mājas karantīnas nosacījumus var neievērot tikai
tādos gadījumos, ja kontakts ar inficēto personu ir noticis ārpus mājsaimniecības. Tā kā
pastāvīgs kontakts ar SARS-CoV-2 inficēto vienā mājsaimniecībā ir ar ļoti augstu risku, un
pirmsskolas izglītības pakāpē bērniem netiek veikts rutīnas skrīnings un nav iespējams
pietiekami operatīvi atklāt inficēšanās gadījumu, tādēļ pēc pēdējā kontakta ar Covid-19
inficētu personu nepieciešams ievērot mājas karantīnu ne mazāk kā 10 dienas vai veikt

Covid-19 testu laboratorijā ne agrāk kā septītajā dienā pēc mājas karantīnas uzsākšanas un
atgriezties iestādē, ja testa rezultāts ir negatīvs.

Arī dalībai interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmās nav
ierobežojumu, ņemot vērā, ka skolēniem pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē skolā
tiek veikts rutīnas skrīnings. Arī pirmsskolas izglītībā iesaistītie bērni, kuriem netiek veikts
rutīnas skrīnings, var apmeklēt interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodarbības.
Avots: https://www.visc.gov.lv/lv/jaunums/no-1-marta-pakapeniski-samazina-
ierobezojumus-izglitibas-procesa