Select Page

Informācijas dienas 2020. gada 2. un 3. jūnijā notiks attālināti

Rīgas 3.arodskola 2. un 3. jūnijā rīko informācijas dienas, kuru laikā būs iespējams uzdot jautājumus Jūs interesējošās profesijas pasniedzējiem.

Informācijas dienas tiks nodrošinātas attālināti, izmantojot videokonferences programmatūru “Cisco Webex Meetings”.

Katrai apgūstamajai profesijai skolas mājaslapā dienu pirms noteiktā datuma tiks publicēta “Webex Meetings” saite, pie kuras Jūs varēsiet pieslēgties noteiktajos laikos un uzdot interesējošos jautājumus par mācību procesu attiecīgajam pedagogam vai skolas administrācijas pārstāvim.

Lai pieslēgtos, jāizmanto “Cisco Webex Meetings” aplikācija (pieejama gan datoram, gan telefonam – reģistrācija nav nepieciešama) – https://www.webex.com/downloads.html

Informācijas dienu videokonferenču laiki un Webex pieslēgšanās saites katrai profesijai:

1)     Metinātājs (MMA, MAG) – 02.06.2020. plkst. 11.00 un 14.00.
https://meetingsemea22.webex.com/meet/pr1634321435

2)     Metinātājs (TIG) – 02.06.2020. plkst. 11.00 un 14.00.
https://meetingsemea22.webex.com/meet/pr1633549128

3)     Atslēdznieks – 02.06.2020. plkst. 10.00 un 13.00.
https://meetingsemea22.webex.com/meet/pr1632571229

4)     Virpotājs – 02.06.2020. plkst. 10.30 un 13.30.
https://meetingsemea22.webex.com/meet/pr1632045142

5)     Lietvedis – 03.06.2020. plkst. 11.00 un 14.00.
https://meetingsemea22.webex.com/meet/pr1633690057

6)     Programmēšanas tehniķis – 03.06.2020. plkst. 11.00 un 14.00.
Pieslēgšanās saite: https://meetingsamer3.webex.com/meet/ansis.sika

Gaidīsim Jūs “ciemos”!

===================================================================

Информационный день в Рижском 3. ремесленном училище в 2020 году 2 и 3 июня пройдут Информационные дни!

Это будет дистанционно, используя “Cisco Webex Meetings”. На домашней страничке училища www.3arodskola.lv будет опубликован линк “Webex Meetings”, где Вы сможете подключиться  и задать Вас интересующие вопросы об училище.

Чтобы подключится необходимо скачать “Cisco Webex Meetings” (доступна
для компьютера, для телефона) –  https://www.webex.com/downloads.html

Даты и время для подключения:
1)      Сварщик (MMA, MAG) – 02.06.2020. в 11.00 и 14.00.
https://meetingsemea22.webex.com/meet/pr1634321435

2)      Сварщик (TIG) – 02.06.2020.  в 11.00 и 14.00.
https://meetingsemea22.webex.com/meet/pr1633549128

3)      Слесарь – 02.06.2020.  в 10.00 и 13.00.
https://meetingsemea22.webex.com/meet/pr1632571229

4)      Токарь – 02.06.2020.  в 10.30 и 13.30.
https://meetingsemea22.webex.com/meet/pr1632045142

5)      Делопроизводитель – 03.06.2020.  в 11.00 и 14.00.
https://meetingsemea22.webex.com/meet/pr1633690057

6)      Техник программирования – 03.06.2020.  в 11.00 и 14.00.
Ссылка: https://meetingsamer3.webex.com/meet/ansis.sika

Ждем Вас   “в гости”!

Latvijas valdības paziņojums

Lai efektīvāk ierobežotu COVID-19 izplatību Latvijā, valdība nolēmusi paplašināt piesardzības un drošības pasākumus ārkārtējās situācijas laikā. Ierobežojumi skars gan izglītības iestāžu darbu, gan pulcēšanos publiskās vietās, pārvietošanos ārpus valsts robežām un citas jomas.

Sākot no 16. marta, pirmsskolas izglītības iestādēm un iestādēm, kas nodrošina bērnu pieskatīšanu, būs jānodrošina dežūrgrupu darbība, lai pieskatītu bērnus, kuru vecākiem tas nav iespējams. Lai saņemtu šādu pakalpojumu, vecākiem pirmsskolas izglītības iestādē būs jāiesniedz rakstisks apliecinājums, ka bērns un ģimene pēdējo 14 dienu periodā nav bijuši ārvalstīs un nav bijuši kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai to kontaktpersonām. Tāpat šajā apliecinājumā vecākiem jānorāda, ka nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu.

Mācību process izglītības iestādēs joprojām norisināsies attālināti, un centralizētie svešvalodu eksāmeni tiek pārcelti uz datumiem laikposmā no 2020. gada 12. maija līdz 15. maijam.

Tāpat arī neatkarīgi no apmeklētāju skaita tiek aizliegti visi publiskie svētku, piemiņas, izklaides, kultūras, sporta un atpūtas pasākumi, tai skaitā naktsklubos un diskotēkās. Aizliegtas arī sapulces, gājieni, piketi un reliģiskā darbība pulcējoties. 

Tiek ierobežota arī neorganizēta pulcēšanās kultūras, izklaides, atpūtas, sporta un reliģisko norišu vietās vairāk nekā 50 cilvēkiem vienlaikus. Kultūras, izklaides, sporta un citu atpūtas vietu darba laiks ir ne ilgāks kā līdz plkst. 23.00.

Sākot ar 17. martu, tiks atcelti starptautiskie pasažieru pārvadājumi caur lidostām, ostām, ar autobusiem un dzelzceļa transportu. Tāpat no 17. marta personām un transportlīdzekļiem aizliegts pārvietoties caur lidostu, ostu, dzelzceļa un autoceļu robežšķērsošanas vietām – gan pierobežā, gan Eiropas Savienības ārējā robežā. Šis aizliegums neattiecas uz kravu pārvadājumiem.

Minētie ierobežojumi pārvietoties caur lidostu, ostu, dzelzceļa un autoceļu robežšķērsošanas vietām neattiecas arī uz tiem Latvijas Republikas valstspiederīgajiem, kas vēlas atgriezties Latvijā. Tāpat tas neattiecas uz ārzemniekiem, kuru pastāvīgā dzīves vieta ir Latvijā un kas vēlas šeit atgriezties, vai tiem ārzemniekiem, kas vēlas atstāt Latviju.

Šajā laikā Ekonomikas ministrija sadarbībā ar tirgotājiem ieviesīs pasākumus, lai nodrošinātu sociālo distancēšanos tirdzniecības vietās.

Gadījumos, kad netiks ievēroti visi minētie drošības pasākumi, tiks piemērota atbilstoša administratīvā vai kriminālā atbildība.

Uzņēmumiem ārkārtējās situācijas laikā primāri ir jānodrošina pārtikas, zāļu un pirmās nepieciešamības preču un to ražošanai nepieciešamo izejvielu piegāde.


Чтобы более эффективно ограничить распространение COVID-19 в Латвии, правительство решило в период чрезвычайной ситуации усилить меры предосторожности и безопасности. Ограничения коснутся работы образовательных учреждений, собраний в общественных местах, пересечения государственной границы и другие области. 

Начиная с 16 марта дошкольные учебные заведения и учреждения по уходу за детьми должны будут организовать работу дежурных групп для присмотра за детьми, родители которых не могут это обеспечить. Чтобы получить эту услугу, родители должны будут предоставить дошкольному учреждению письменное заявление, подтверждающее, что ребенок и его семья в течение последних 14 дней не были за границей и не общались с больными вирусом Covid-19 или их контактными лицами. В этом заявлении также должно быть указано, что у родителей нет иной возможности обеспечить присмотр за ребенком.

Процесс обучения в учебных заведениях по-прежнему будет дистанционным, а централизованные экзамены по иностранному языку будут перенесены на даты в период с 12 – 15 мая 2020 года.

Все памятные, развлекательные, культурные, спортивные и другие общественные мероприятия, включая мероприятия, проводимые в ночных клубах и дискотеках, запрещены, независимо от количества посетителей. Запрещены также митинги, шествия, пикеты и религиозные мероприятия.

Запрещены также все неорганизованные собрания более чем по 50 человек одновременно в местах культуры и отдыха, развлекательных, спортивных и религиозных местах. Время работы культурно-развлекательных, спортивных и других мест отдыха не дольше 23:00.

С 17 марта будут отменены все международные пассажирские перевозки через аэропорты, порты, автобусы и железнодорожным транспортом. Аналогичным образом, с 17 марта запрещается перемещение людей и транспортных средств через аэропорты, порты, железнодорожные и автомобильные пункты пересечения как внешних, так и внутренних границ Европейского союза. Этот запрет не распространяется на перевозку грузов.

Вышеупомянутые ограничения на передвижение через аэропорты, порты, железнодорожные и автомобильные пункты пересечения границы не распространяются на тех граждан Латвийской Республики, которые хотят вернуться в Латвию. Не распространяются они и на иностранцев, которые постоянно проживают в Латвии и хотят сюда вернуться, а также на иностранцев, желающих покинуть Латвию.

В период чрезвычайной ситуации Министерство экономики в сотрудничестве с предприятиями торговли введут меры по обеспечению социального дистанцирования в местах торговли.
 
В случаях несоблюдения любой из вышеперечисленных мер безопасности наступает соответствующая административная или уголовная ответственность.

Предприятиям в период чрезвычайной ситуации в первую очередь необходимо обеспечить поставки продуктов питания, лекарств, предметов первой необходимости и сырья для их производства.

Mācību process no 13.03.2020. tiek organizēts attālināti

Saskaņā ar 12.03.2020. Ministru kabineta rīkojumu “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” no 13.03.2020. Izglītības programmas “Metālapstrāde” mācību grupu Nr.1.,2.,3.,4.,5.,6. un izglītības programmas “Programmēšana” mācību grupas Nr..9 izglītojamajiem mācību process tiek organizēts attālināti, izmantojot elektroniskās mācību vides “Mykoob” IT rīkus un nodrošinot izglītojamajiem pedagogu attālinātas individuālās konsultācijas. Papildus informācija saziņā ar mācību grupu audzinātājiem.

3. vieta galda tenisā!

Rīgas 3.arodskolas izglītojamo komanda ieguva godalgoto 3. VIETU GALDA TENISĀ sporta kluba “AMI” rīkotajās 30. sporta spēļu 4. apakšgrupas sacensībās! Apsveicam!

Nāc mācīties!

Reflektantam jāiesniedz:
*  iesniegums (arodskolas veidlapa);
izglītību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu;
*  medicīnas izziņa (veidlapa Nr. 027/u) ar norādi par atļauju apgūt konkrētu profesiju;
*  2 fotokartītes  3×4 cm;
*  jāuzrāda personu apliecinošs dokuments
*  reflektantiem, kuri ir personas ar speciālām vajadzībām un bāreņi, dokumenti, kas pilnībā apliecina viņu statusu;
*  izziņa par deklarēto dzīvesvietu (ārpus Rīgas dzīvojošiem)
Sīkāka informācija sadaļā uzņemšana