Select Page

3. vieta galda tenisā!

Rīgas 3.arodskolas izglītojamo komanda ieguva godalgoto 3. VIETU GALDA TENISĀ sporta kluba “AMI” rīkotajās 30. sporta spēļu 4. apakšgrupas sacensībās! Apsveicam!

Nāc mācīties!

Reflektantam jāiesniedz:
*  iesniegums (arodskolas veidlapa);
izglītību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu;
*  medicīnas izziņa (veidlapa Nr. 027/u) ar norādi par atļauju apgūt konkrētu profesiju;
*  2 fotokartītes  3×4 cm;
*  jāuzrāda personu apliecinošs dokuments
*  reflektantiem, kuri ir personas ar speciālām vajadzībām un bāreņi, dokumenti, kas pilnībā apliecina viņu statusu;
*  izziņa par deklarēto dzīvesvietu (ārpus Rīgas dzīvojošiem)
Sīkāka informācija sadaļā uzņemšana

Pārsertificēta skolas kvalitātes vadības sistēma

2019.gada 13.maijā Rīgas 3.arodskolā tika veikts pārsertifikācijas audits, kura mērķis bija noteikt izglītības iestādes pārvaldības sistēmas atbilstību audita kritērijiem, pārvaldības sistēmas spēju nodrošināt, ka izglītības iestāde izpilda līgumsaistības, normatīvās un uzraudzības institūciju prasības, kā arī pārvaldības sistēmas efektivitāti, kas sekmē izglītības iestādes izvirzīto mērķu sasniegšanu.
„Bureau Veritas” auditore pārsertifikācijas audita laikā neatbilstības nekonstatēja un rekomendēja Rīgas 3.arodskolas kvalitātes vadības sistēmas pārsertificēšanu atbilstoši standartam ISO 9001:2015 nākamajiem 3 gadiem.

Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana

04.03.2019. profesionālās kvalifikācijas eksāmenu protokolu rezultātiem kvalifikācija piešķirta:

Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG) – 2 pretendentiem,

Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) – 2 pretendentiem,

Rokas lokmetinātājs (MMA) – 3 pretendentiem.

Sīkāka informācija sadaļā Profesionālās kompetences novērtēšana