Select Page

No 2021. gada februāra izglītojamo stipendijas tiks aprēķinātas atbilstoši jaunam 08.02.2021. normatīvam dokumentam Nr.1  “Nolikums par stipendiju piešķiršanu Rīgas 3.arodskolas izglītojamajiem”

Jaunā stipendiju piešķiršanas nolikuma nosacījumi tiks piemēroti februāra mēnesī aprēķināmajai stipendijai. Februāra mēneša stipendija tiks aprēķināta pēc izglītojamo janvāra mēneša mācību sasniegumu rezultātiem.

Stipendiju piešķiršanas nolikums pieejams šeit.

Skaidrojumi stipendiju piešķiršanai lasāmi šeit.

 

Sadarbībā ar VIAA Rīgas 3.arodskolā īsteno Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 5.kārtu.

Teorētiskās mācības notiek attālināti, praktiskās mācības tiks uzsāktas, kad tiks atcelti epidemioloģiskie ierobežojumi mācībām klātienē.
Metinātāju atestācija un pāratestācija tiek organizēta10.02.2021., individuāli, ievērojot epidemioloģiskos drošības pasākumus, pēc iepriekšējās saskaņošanas ar
DVS PersZert eksaminators metināšanā Latvijā (IWE) I.Ruņģi (tālrunis 67797075, 29482843 ) vai MMEC vadītāju (EWS) G.Meteļski (tālrunis 29712914 )

Piesardzības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai

Lai nodrošinātu infekcijas Covid-19 izplatības ierobežošanu skolas telpās, sākoties mācību gadam, Rīgas 3. arodskola noteikusi kārtību “Rīgas 3. arodskolas piesardzības pasākumu īstenošanas kārtība Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai“.

Ar dokumentu aicināti iepazīties visi izglītojamie, personāls un jebkurš skolas apmeklētājs.

Akcentējot būtiskāko:

tiek aicināts sekot līdzi savam veselības stāvoklim;
nekavējoties informēt skolu, ja tiek konstatēta inficēšanās ar Covid-19 (tālr.: 29526937);
ievērot visas higiēnas prasības.

Skola apņemas nodrošināt:

mācību plānu, kas koordinēs izglītojamo plūsmu un nodrošinās drošu pārvietošanos gaiteņos;
regulāru telpu higiēnisko uzkopšanu;
aizsardzības līdzekļu pieejamību klasēs un koplietošanas telpās.

Sadarbībā ar VIAA Rīgas 3. arodskola piedāvā apgūt profesionālās pilnveides programmu “Tīmekļa vietņu (WEB) programmēšana”

Sadarbībā ar VIA Rīgas 3. arodskola piedāvā apgūt profesionālās pilnveides programmu “ Tīmekļa vietņu (WEB) programmēšana” (160 mācību stundas). Izglītības programma tiks īstenota Eiropas Savienības fondu darbības programmas ‘’Izaugsme un nodarbinātība’’ 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa ‘’Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros’’pasākuma ‘’Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros’’ projekta ‘’Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros’’ (vienošanās Nr.7.2.1.2./15/I/001) ietvaros.

Izglītojamie saņems stipendiju (5,00 euro par katru mācību dienu). Pēc izglītības programmas apguves izglītojamie saņem apliecību par profesionālās pilnveides izglītību.

Mācību sākums 15.10.2020. Mācību ilgums 15.10.2020.-15.12.2020.

Pietekšanās elektroniski no 01.09.2020.

Nosacījumi mācību uzsākšanai projekta “Jauniešu garantijas” mācību grupā:

1.      Personas vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot) ), kuri nemācās (izņemot vakarskolā, tālmācībā vai Augstskolu  likumā minētajās nepilna laika studiju programmās) un ir NENODARBINĀTI. (t.sk nav pašnodarbinātas personas);

2.      Nav atbalsta saņēmējs/-a Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā pasākuma “Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai” ietvaros, izņemot darba meklēšanas, atbalsta pasākumos, konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos un karjeras konsultācijās;

3.      Nav ieguvis/-usi profesionālo kvalifikāciju pēdējo 12 (divpadsmit) mēnešu laikā;

4.      vismaz 12 (divpadsmit) mēnešus pirms uzņemšanas izglītības programmā nav saņēmis/-usi mērķstipendiju Projekta ietvaros.

Mācību sākums 20.10.2020. Mācību ilgums 20.10.2020.-15.12.2020.

Mācību laiks – otrdienas, trešdienas, ceturtdienas 15.30-19.30.

Mācību tēmas – HTML, CSS, PHP, JavaScript, WordPress, mājaslapu testēšana un uzturēšana.

Pietekšanās elektroniski no 01.09.2020. Lai pabeigtu reģistrāciju, nepieciešams ierasties Dzirnavu ielā 117 (205. kabinetā), līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti).

Papildus informācija pa tālruni 20626252!