Select Page

No 2021. gada februāra izglītojamo stipendijas tiks aprēķinātas atbilstoši jaunam 08.02.2021. normatīvam dokumentam Nr.1  “Nolikums par stipendiju piešķiršanu Rīgas 3.arodskolas izglītojamajiem”

Jaunā stipendiju piešķiršanas nolikuma nosacījumi tiks piemēroti februāra mēnesī aprēķināmajai stipendijai. Februāra mēneša stipendija tiks aprēķināta pēc izglītojamo janvāra mēneša mācību sasniegumu rezultātiem.

Stipendiju piešķiršanas nolikums pieejams šeit.

Skaidrojumi stipendiju piešķiršanai lasāmi šeit.

 

Sadarbībā ar VIAA Rīgas 3.arodskolā īsteno Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 5.kārtu.

Teorētiskās mācības notiek attālināti, praktiskās mācības tiks uzsāktas, kad tiks atcelti epidemioloģiskie ierobežojumi mācībām klātienē.
Metinātāju atestācija un pāratestācija tiek organizēta10.02.2021., individuāli, ievērojot epidemioloģiskos drošības pasākumus, pēc iepriekšējās saskaņošanas ar
DVS PersZert eksaminators metināšanā Latvijā (IWE) I.Ruņģi (tālrunis 67797075, 29482843 ) vai MMEC vadītāju (EWS) G.Meteļski (tālrunis 29712914 )

Piesardzības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai

Lai nodrošinātu infekcijas Covid-19 izplatības ierobežošanu skolas telpās, sākoties mācību gadam, Rīgas 3. arodskola noteikusi kārtību “Rīgas 3. arodskolas piesardzības pasākumu īstenošanas kārtība Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai“.

Ar dokumentu aicināti iepazīties visi izglītojamie, personāls un jebkurš skolas apmeklētājs.

Akcentējot būtiskāko:

tiek aicināts sekot līdzi savam veselības stāvoklim;
nekavējoties informēt skolu, ja tiek konstatēta inficēšanās ar Covid-19 (tālr.: 29526937);
ievērot visas higiēnas prasības.

Skola apņemas nodrošināt:

mācību plānu, kas koordinēs izglītojamo plūsmu un nodrošinās drošu pārvietošanos gaiteņos;
regulāru telpu higiēnisko uzkopšanu;
aizsardzības līdzekļu pieejamību klasēs un koplietošanas telpās.