Uzņemšana

Uzņemšana 2019./2020. mācību gadam.

Dokumentu pieņemšana no 2019. gada 10. jūnija.

Piedāvājam apgūt profesiju izglītības iestādē, kur:

* mācības notiek par valsts budžeta 
* izglītojamos uzņem bez iestājpārbaudījumiem (vietu skaits ierobežots)Bezvadu640 (Copy),
* profesiju(-as) iespējams iegūt 1-3 gadu laikā,
* valsts budžeta grupu izglītojamie saņem valsts garantēto stipendiju,
* mācības notiek Rīgas centrā,
* izglītības programmas ir licencētas un akreditētas,
* izglītojamos nodrošina ar mācību prakses vietām uzņēmumos,
* ārpus Rīgas dzīvojošos izglītojamos nodrošinām ar gultasvietu dienesta viesnīcā!

2019./2020. mācību gadam notiek uzņemšana šādās izglītības programmās:

1) Administratīvie un sekretāra 

pakalpojumi – valsts budžeta finansēta mācību grupa
iegūstamā kvalifikācija: lietvedis

iepriekšējā izglītība – vidējā
mācību ilgums – 1 gads
mācību valoda – latviešu

2) Metālapstrāde
– valsts budžeta finansētas mācību grupas
iegūstamās kvalifikācijas:
atslēdznieks; virpotājs;
rokas lokmetinātājs (MMA);
iepriekšējā izglītība – pamata
mācību valoda – latviešu
mācību ilgums – 3 gadi
Izglītojamajiem tiek nodrošināta iespēja apgūt vidējās vispārējās izglītības programmu.

3) Metālapstrāde – valsts budžeta  mācību grupa

iegūstamās kvalifikācijas:
rokas lokmetinātājs (MMA);
lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto
iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG);
iepriekšējā izglītība – pamata (no 17 g. vecuma);
mācību valoda – latviešu
mācību ilgums – 1 gads;
 

4) Metālapstrāde – valsts budžeta finansēta mācību grupa  

iegūstamās kvalifikācija:
lokmetinātājs ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē  (TIG)
iepriekšējā izglītība – pamata (no 17 g. vecuma);
mācību valoda – latviešu
mācību ilgums – 1 gads;
 

5) Programmēšana
– valsts budžeta finansēta mācību grupa
Iegūstamā kvalifikācija:
programmēšanas tehniķis;
Iepriekšējā izglītība – vidējā;
mācību valoda – latviešu;
mācību ilgums – 1,5 gadi; 

 

Ieskaitīšanas kārtība
Reflektantam jāiesniedz:
*  iesniegums (arodskolas veidlapa);
izglītību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu;
*  medicīnas izziņa (veidlapa Nr. 027/u) ar norādi par atļauju apgūt konkrētu profesiju;
*  2 fotokartītes  3×4 cm;
*  jāuzrāda personu apliecinošs dokuments
*  reflektantiem, kuri ir personas ar speciālām vajadzībām un bāreņi, dokumenti, kas pilnībā apliecina viņu statusu;
*  izziņa par deklarēto dzīvesvietu (ārpus Rīgas dzīvojošiem)
Reflektantus ieskaita arodskolā pēc vidējās atzīmes sekmju izrakstā. Konkursa gadījumā priekšroka reflektantiem, kuriem sekmju izraksta vidējā atzīme ir augstāka.
Ārpus konkursa tiek ieskaitītas personas, kurām ir tiesības uz valdības noteiktajiem atvieglojumiem (bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem), pamatojoties uz personas iesniegtajiem dokumentiem.

Nekavējies! Vietu skaits ierobežots!

Papildus informācija pa tālruni: 6779704667288561
un e-pastu: skola@3arodskola.lv

Informācija atjaunota 25.05.2019.