Uzņemšana

Uzņemšana 2019./2020. mācību gadam.

Informācijas dienas 11. aprīlī un 16. maijā.

Dokumentu pieņemšana no 2019. gada 10. jūnija.

Piedāvājam apgūt profesiju izglītības iestādē, kur:

* mācības notiek par valsts budžeta vai projekta “Jauniešu garantija” līdzekļiem,
* izglītojamos uzņem bez iestājpārbaudījumiem (vietu skaits ierobežots)Bezvadu640 (Copy),
* profesiju(-as) iespējams iegūt 1-3 gadu laikā,
* projekta “Jauniešu garantija” izglītojamajiem maksā stipendijas (līdz 115 eiro mēnesī), valsts budžeta grupu izglītojamie saņem valsts garantēto stipendiju,
* mācības notiek Rīgas centrā,
* mācības iespējams savienot ar darbu,
* izglītības programmas ir licencētas un akreditētas,
* izglītojamos nodrošina ar mācību prakses vietām uzņēmumos,
* ārpus Rīgas dzīvojošos izglītojamos nodrošinām ar gultasvietu dienesta viesnīcā!

2019./2020. mācību gadam notiek uzņemšana šādās izglītības programmās:

1) Administratīvie un sekretāra pakalpojumi – valsts budžeta finansētas mācību grupas
iegūstamā kvalifikācija: lietvedis iepriekšējā izglītība – vidējā
mācību ilgums – 1 gads
mācību valoda – latviešu
pieejamas rīta un pēcpusdienas grupas.
2) Metālapstrāde
– valsts budžeta finansētas mācību grupas
iegūstamās kvalifikācijas:
atslēdznieks; virpotājs;
rokas lokmetinātājs (MMA);
iepriekšējā izglītība – pamata
mācību valoda – latviešu
mācību ilgums – 3 gadi
Izglītojamajiem tiek nodrošināta iespēja apgūt vidējās vispārējās izglītības programmu.

3) Metālapstrāde – valsts budžeta  mācību grupas

iegūstamās kvalifikācijas:
rokas lokmetinātājs (MMA);
lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto
iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG);
iepriekšējā izglītība – pamata (no 17 g. vecuma);
mācību valoda – latviešu
mācību ilgums – 1 gads;
Pieejamas rīta un pēcpusdienas grupas.
 

4) Metālapstrāde – valsts budžeta finansētās mācību grupasiegūstamās kvalifikācija:
lokmetinātājs ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē  (TIG)
iepriekšējā izglītība – pamata (no 17 g. vecuma);
mācību valoda – latviešu
mācību ilgums – 1 gads;
 
5) Programmēšana
– valsts budžeta finansēta mācību grupa
Iegūstamā kvalifikācija:
programmēšanas tehniķis;
Iepriekšējā izglītība – vidējā;
mācību valoda – latviešu;
mācību ilgums – 1,5 gadi; 

 

Ieskaitīšanas kārtība
Reflektantam jāiesniedz:
*  iesniegums (arodskolas veidlapa);
izglītību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu;
*  medicīnas izziņa (veidlapa Nr. 027/u) ar norādi par atļauju apgūt konkrētu profesiju;
*  2 fotokartītes  3×4 cm;
*  pjāuzrāda personu apliecinošs dokuments
*  reflektantiem, kuri ir personas ar speciālām vajadzībām un bāreņi, dokumenti, kas pilnībā apliecina viņu statusu;
*  izziņa par deklarēto dzīvesvietu (ārpus Rīgas dzīvojošiem)
Reflektantus ieskaita arodskolā pēc vidējās atzīmes sekmju izrakstā. Konkursa gadījumā priekšroka reflektantiem, kuriem sekmju izraksta vidējā atzīme ir augstāka.
Ārpus konkursa tiek ieskaitītas personas, kurām ir tiesības uz valdības noteiktajiem atvieglojumiem (bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem), pamatojoties uz personas iesniegtajiem dokumentiem.

Nekavējies! Vietu skaits ierobežots!

Papildus informācija pa tālruni: 6779704667288561
un e-pastu: skola@3arodskola.lv

Informācija atjaunota 20.02.2019.