Mācības pieaugušajiem

No 29.06.2018. līdz 21.09.2018. īstenotas mācības projekta 2. kārtas ietvaros.

Piedāvājam strādājošām personām apgūt profesionālās tālākizglītības programmas metinātāja profesionālajās kvalifikācijās (MMA, MAG un TIG).

Mācības 90% apmērā apmaksā ES fondi un valsts, 10% ir klienta līdzmaksājums (156,60 eiro). Personām ar trūcīgo vai maznodrošināto statusu mācības bez maksas.

Mācības notiek  Rīgas 3. arodskolā no plkst. 15.40 līdz plkst. 21.15 (vai no plkst. 8:00 līdz plkst. 15:30) katru darbdienu.
Mācību ilgums  trīs mēneši – (480 stundas, no tām 240 stundas kvalifikācijas prakse uzņēmumā).

Rīgas 3. arodskola piedalās Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.4.1.0/16/I/001  “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kas dod mums iespēju apmācīt strādājošas personas no 25 gadiem un vecākas. Piedāvājam profesionālās tālākizglītības programmu apguvi.

Projekta mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

Projekts tiek īstenots laika posmā no 2017. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim.

Strādājošiem no 25 gadiem un vecākiem, piedāvājam apgūt:
– Rokas lokmetinātājs (MMA)
– Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)
– Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG)

Noslēgumā sekmīgi nokārtojot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, izsniedz 2.līmeņa profesionālās kvalifikācijas apliecību;

Kontaktinformācija: Leonīds Lazdāns, leonids@3arodskola.lv, tālr. 29239272

Iesniegt dokumentus Rīgas 3. arodskolā, Dzirnavu ielā 117., 503. kabinetā darba dienās no plkst. 9:30 līdz plkst. 16.30 (iepriekš sazvanoties tālruni 29239272).

Iesniedzamie dokumenti:

  • aizpildīta pieteikuma veidlapa (skatīties paraugu)
  • izglītību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu (pamatizglītība)
  • izziņa par trūcīgās vai maznodrošinātās personas statusu (ja attiecināms)
  • medicīniskā izziņa, ka drīkst mācīties par metinātāju

Sīkāka informācija par projektu šeit