Metināšana (Metinātājs)

Rīgas 3. arodskola
Dzirnavu ielā 117, Rīgā, LV-1011

Akreditēta arodizglītības programma

METĀLAPSTRĀDE 32a 521 01 1

Informācija par uzņemšanu un iesniedzamajiem dokumentiem aplūkojama šeit.

Iegūstamā kvalifikācija
Rokas lokmetinātājs (MMA);
– Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)

Profesionālās kvalifikācijas līmenis otrais kvalifikācijas līmenis
Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību pamatizglītība vai vidējā izglītība
Papildus prasības uzsākot mācības izglītojamā vecumam jābūt -17 gadiem
Mācību ilgums 1 gads

Mācību laikā izglītojamie iegūst teorētiskās zināšanas un praktiskā darba paņēmienus MMA (rokas lokmetināšanā) un MAG (lokmetināšana ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē) metināšanā.
Praktiskās mācības lokmetināšanā notiek Metinātāju mācību un eksaminācijas centrā, kas aprīkots ar vadošo Eiropas firmu metināšanas iekārtām, nodarbības vada Metinātāju mācību pētniecības iestādes (SLV), Rostoka (Vācija) sertificēti Eiropas metināšanas speciālisti. Skolu beidzot un nokārtojot kvalifikācijas eksāmenus
izglītojamie iegūst kvalifikāciju:
– Rokas lekmetinātāja (MMA) kvalifikāciju;
– Lokmetinātāja metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) kvalifikāciju

 

PAPILDUS IESPĒJAS!!!

Pamatojoties uz noslēgto līgumu un vienošanos starp SIA “Meklenburgas Priekšpomerānijas Metināšanas tehnikas mācību un pētniecības institūtu” (SLV) (Vācija) un Rīgas 3. arodskolu, kā Vācijas Metināšanas apvienības (DVS) akreditētu šī institūta ārzemju filiāli, sākot ar 2004./2005. mācību gadu Rīgas 3. arodskolā realizētajā izglītības programmā Metālapstrāde/ rokas lokmetinātājs un lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē / tiek integrēts standarts ISO 9606-1 (Starptautiskais standarts metinātāju atestācijai) prasībām atbilstoši mācību moduļi, kas dod tiesības veikt izglītojamo eksamināciju atbilstoši Eiropas metināšanas federācijas (EWF) prasībām un izsniegt Starptautisko metinātāja diplomu un sertifikātu noteiktam metināšanas veidam.
Izdevumus, kas nepieciešami šīs eksaminācijas organizēšanai kā arī kvalifikāciju apliecinošo dokumentu sagatavošanai un noformēšanai sedz izglītojamais no saviem, darba devēja vai citu fizisku vai juridisku personu finansiālajiem līdzekļiem.

Vai zināji, ka:
* mācības notiek par valsts budžeta, projekta “Jauniešu garantija” līdzekļiem,
* izglītojamajiem maksā stipendijas,
* mācību programmas ir licencētas un akreditētas,
* izglītojamos uzņem bez iestājpārbaudījumiem,
* iespēju robežās palīdzam risināt jautājumu par dienesta viesnīcu,
* mācības notiek Rīgas centrā,
* mācības ir iespējams apvienot ar darbu vai studijām augstskolā,
* projekta “Jauniešu garantija” grupu izglītojamajiem tiek izmaksāta Eiropas Sociālā fonda finansēta mērķstipendija –  no euro 70 līdz euro 115 mēnesī.
*Valsts budžeta grupu izglītojamie saņem valsts garantēto stipendiju,
* izglītojamajiem 3 mēnešus notiek mācību prakse uzņēmumos,
* skolas vadības sistēma ir sertificēta atbilstoši starptautiskajam standartam LVS EN ISO 9001:2009 “Kvalitātes pārvaldes sistēmas. Prasības.”