Metālapstrāde (Metālapstrādātājs)

Rīgas 3. arodskola
Dzirnavu ielā 117, Rīgā, LV-1011

Akreditēta arodizglītības programma

METĀLAPSTRĀDE 32 521 01 1

Iegūstamā kvalifikācija:
Atslēdznieks
Virpotājs
Rokas lokmetinātājs

Profesionālās kvalifikācijas līmenis – otrais kvalifikācijas līmenis
Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību – pamatizglītība
Īstenošanas ilgums – 3 gadi

Informācija par uzņemšanu un iesniedzamajiem dokumentiem aplūkojama šeit.

Metālapstrādes programmas apguve tiek realizēta pēc moduļsistēmas, katru mācību gadu iegūstot jaunu profesiju:a-4

1. mācību gadā tiek īstenot modulis atslēdznieka profesijas (ar frēzētāja iemaņām) apguvei.
Noslēgumā tiek kārtots Centralizētais profesionālās kvalifikācijas eksāmens – atslēdznieka
profesionālās kvalifikācijas iegūšanai.

 2. mācību gadā
tiek īstenots modulis virpotāja profesijas apguvei. Noslēgumā tiek kārtots Centralizētais profesionālās kvalifikācijas eksāmens – virpotāja profesionālās kvalifikācijas iegūšanai.

 


3. mācību gadā
tiek īstenots modulis rokas lokmetinātājs ( MMA) profesijas apguvei.
Labākajiem audzēkņiem ir iespēja iegūt arī papildus kvalifikāciju – lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē ( MAG). Noslēgumā tiek kārtots Centralizētais profesionālās kvalifikācijas eksāmens – Rokas lokmetinātājs profesionālās kvalifikācijas iegūšanai un papildus kvalifikācijas iegūšanai – lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē ( MAG).

Programmas apguves novērtēšana

Pēc visu trīs moduļu apguves un profesionālo
kvalifikācijas eksāmenu nokārtošanas izglītojamam tiek izsniegts ATESTĀTS par profesionālo izglītību un iespējams iekārtoties darbā metālapstrādes uzņēmumos un autoservisos. Gadījumos, kad izglītojamajam motivētu iemeslu dēļ ir jāpārtrauc mācības 2. un 3. mācību gadā viņam uz atsevišķa Pedagoģiskās sēdes lēmuma pamata var tikt organizēts pirmstermiņa izlaidums ar jau iegūto profesionālo kvalifikāciju piešķiršanu un to apliecinošo Profesionālās kvalifikācijas apliecības izsniegšanu.

Šī ir vienīgā izglītības programma valstī, kuru īstenojot ir iespējams iegūt trīs darba tirgū pieprasītas un labi apmaksātas profesijas.

Tālākizglītības iespējas: turpināt izglītību augstāka līmeņa izglītības programmās; paaugstināt profesionālo kvalifikāciju profesionālās pilnveides kursos.

Vai zināji, ka:

* Skola atrodas Rīgas centrā.
* Visas mācību programmas ir akreditētas.
* Mācības notiek par valsts budžeta līdzekļiem.

*Valsts budžeta grupu izglītojamie saņem valsts garantēto stipendiju.

* Skolā uzņem bez iestājpārbaudījumiem.