Lietvedība (Lietvedis)

Akreditēta arodizglītības programma

ADMINISTRATĪVIE UN SEKRETĀRA PAKALPOJUMI 35a 346 01

Iegūstamā kvalifikācija – LIETVEDIS
Iepriekšējā izglītība – vidējā
Īstenošanas ilgums – 1 gads
Valoda – latviešu

Informācija par uzņemšanu un iesniedzamajiem dokumentiem aplūkojama šeit.

Izglītības programmas mērķis
– Izglītības procesa rezultātā sagatavot kvalificētu speciālistu, kas spēj veikt lietveža darbu Latvijas Republikas valsts pārvaldes institūcijās un pašvaldību iestādēs, uzņēmumos, uzņēmējsabiedrībās un uzņēmējsabiedrību apvienībās, sabiedriskajās un reliģiskajās organizācijās, kur notiek dokumentēšana, dokumentu uzskaite, reģistrācija, pieņemšana, nosūtīšana, apgrozība, izpildes kontrole un saglabāšana.lietv2

Izglītības procesa rezultātā tiek iegūtas prasmes:

– Izstrādāt un noformēt pārvaldes dokumentus saskaņā
ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
– zināt un izmantot lietvedības terminus;
– Sagatavot un veikt dokumenta oriģināla atvasinājumu apliecināšanu;
– Lietot biroja tehniku un elektroniskos saziņas līdzekļus;
– Veikt dokumentu pieņemšanu, sadali, reģistrāciju, apgrozību, izpildes kontroli, pārbaudi, sistematizāciju, nosūtīšanu, izsniegšanu un uzskaiti;
– Izmantot reglamentējošos normatīvos aktus, kas nosaka lietvedības procesu;
– Izdarīt nepieciešamās dienesta atzīmes uz dokumentiem, ievietot dokumentus lietas;
– Lietot lietvedības un citas nepieciešamās datorprogrammas, prast ātrrakstīšanu;
– Orientēties darba organizācijā.

Tālākās izglītības iespējas

– Turpināt izglītību augstākā līmeņa programmās;
– Paaugstināt profesionālo kvalifikāciju dažādos kursos un semināros, kā arī profesionālās pilnveides izglītības programmās vai pašizglītības ceļā.

Vai zināji, ka:

* mācības notiek par projekta “Jauniešu garantija” līdzekļiem,
* mācību programmas ir licencētas un akreditētas,
* izglītojamos uzņem bez iestājpārbaudījumiem,
* iespēju robežās palīdzam risināt jautājumu par dienesta viesnīcu,
* mācības notiek Rīgas centrā,
* projekta “Jauniešu garantija” grupu izglītojamajiem tiek izmaksāta Eiropas Sociālā fonda finansēta mērķstipendija.
* izglītojamajiem 3 mēnešus notiek mācību prakse uzņēmumos,
* skolas vadības sistēma ir sertificēta atbilstoši starptautiskajam standartam LVS EN ISO 9001:2009 “Kvalitātes pārvaldes sistēmas. Prasības.”

Mācību priekšmeti: Dokumentu pārvaldība, Personāla lietvedība, Grāmatvedības uzskaites pamati, Datormācība, Biroja tehniskais nodrošinājums, Biroja darbinieka organizācija, Latviešu valodas stilistika un terminoloģija, Profesionālā svešvaloda, Profesionālās komunikācijas pamati,   Ātrrakstīšana,  Kvalifikācijas prakse, sabiedrības un cilvēka drošība.