Jauniešu garantija

ES fondu vizualo elementu ansamblis ar JNI 2016

Rīgas 3. arodskola

jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot)
piedāvā iegūt profesionālo izglītību 1 gada laikā bez maksas
Jauniešu garantijas profesionālās izglītības programmās,
saņemot stipendiju 70 līdz 115 EUR mēnesī

Uzņemam izglītojamos šādās profesijās: lietvedis, rokas lokmetinātājs (MMA), lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG), lokmetinātājs ar volforma elektrodu inertās gāzes vidē (TIG).

Iesniedzamie dokumenti:
iesniegums (Rīgas 3. arodskolas veidlapa). Lejupielādēt šeit.
aizpildīts apliecinājums par atbilstību mērķa grupai– nenodarbināti jaunieši vecumā no 17 – 29 gadiem (JG2 izglītības programmās) Lejupielādēt šeit.
izglītību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu
sekmju izraksta kopija, uzrādot oriģinālu
medicīnas izziņa (veidlapa Nr. 027/u).
2 fotokartītes 3×4 cm
pases kopija (uzrādot oriģinālu)

Dokumentus pieņem: no 2018. gada 11. jūnija, darba dienās no 9:00 līdz 16:00 Rīgā: Dzirnavu ielā 117. 204. kab.

Tālrunis uzziņām: 67797046

Uzņemšanas nosacījumi – vai Jauniešu garantija der man?
Jā, ja:
1. esi nenodarbināts jaunietis vecumā no 17 – 29 gadiem (ieskaitot);
2.  esi ieguvis vismaz pamata, vidējo vai profesionālo vidējo izglītību, ko apliecina dokuments;
3.  esi bez iepriekš iegūtas profesijas vai ar profesionālo kvalifikāciju, kas iegūta vismaz 12 mēnešus pirms mācību uzsākšanas.

Tu vari:
1.  būt reģistrējies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā darba meklētājs vai bezdarbnieks un vienlaikus saņem bezdarbnieka pabalstu;
2.  vienlaikus mācīties vakarskolā, iegūt vidējo izglītību tālmācībā vai studēt nepilna laika studiju programmās.

Ņem vērā:
1.  vienlaikus nevari būt finansiālā atbalsta saņēmējs Jauniešu garantijas pasākumos, ko īsteno NVA, izņemot darba meklēšanas atbalsta pasākumos, konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos un karjeras konsultācijās;
2.  ja iepriekš mācības Jauniešu garantijas izglītības programmā pārtrauci un saņēmi stipendiju, atkārtoti vari mācīties tikai 12 mēnešus pēc stipendijas iegūšanas;
3.  vienlaikus nevari būt pilna laika students augstākās izglītības iestādē.
4.  Nedrīksti būt nodarbināta vai pašnodarbināta persona – jaunieši vecumā no 17 – 29 gadiem (ieskaitot),


JAUNIEŠU GARANTIJAS PRIEKŠROCĪBAS: kādus labumus Tu vari saņemt profesijas apguves laikā?

Mācību laikā:
1. Būsi nodrošināts ar mācību līdzekļiem un nepieciešamo inventāru,
2. Saņemsi stipendiju 70 līdz 115 eiro apmērā, ja nebūs neattaisnotu kavējumu un visos mācību priekšmetos iegūts sekmīgs vērtējums,
3. Tev apmaksās kvalifikācijas prakses laikā dienesta viesnīcu profesionālās izglītības iestādē,
4. Tev tiks nodrošināti karjeras atbalsta pasākumi,
5. Nepieciešamības gadījumā varēsi papildināt zināšanas eksaktajos mācību priekšmetos, kas saistītas ar inženierzinātnēm, zinātni, tehnoloģijām un matemātiku, ja tas nepieciešams izvēlētajā profesijā,
6. Papildus vari iegūt savai profesijai nepieciešamo sertifikātu vai apliecību, ja to paredz izvēlētās profesijas specifika.

Kvalifikācijas prakses laikā:
1. 14 nedēļas pavadīsi pie darba devēja, kuram būs nepieciešamas Tavas jauniegūtās prasmes,
2. Tev segs ceļa un naktsmītnes izdevumus līdz 71 eiro mēnesī, ja tas būs nepieciešams,
3. Tev tiks apmaksāta civiltiesiskā apdrošināšana,
4. Tev tiks nodrošinātas obligātās veselības pārbaudes, ja to paredz izvēlētās profesijas specifika.

Sīkāka informācija www.viaa.gov.lv/jauniesugarantija

Lūgums lejupielādēt informatīvo materiālu par piedāvātajām priekšrocībām šeit

VIAA_JG_3_soli_web_3011

 

 

 

 

Lūgums lejupielādēt informatīvo materiālu par uzņemšanas noteikumiem šeit

 

 

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākums “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projekts “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” (vienošanās Nr. 7.2.1.2./15/I/001).