Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

Izglītības kvalitātes valsts dienests īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”  – PuMPuRS, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu.  09.11.2017. IKVD noslēdzis sadarbības līgumu  ar Rīgas 3. arodskolu par izglītības iestādes iesaistīšanos projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”  – PuMPuRS īstenošanā.

Projekta PuMPuRS ietvaros izglītojamie var saņemt  šādu atbalstu:
Konsultācijas (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, speciālās izglītības pedagogs, surdotulks, asistents, ergoterapeits);
Kompensācija par:
– sabiedriskā transporta biļetēm;
– naktsmītnēm;
– ēdināšanu;
– individuālajiem mācību līdzekļiem;
– individuālās lietošanas priekšmetiem;
– speciālo transportu;

Papildu informācija par projekta īstenošanu Rīgas 3. arodskolā pie direktora vietnieces mācību un audzināšanas darbā V.Pavļukevičas.
Lai vairāk uzzinātu par projektu, lūdzam apmeklēt projekta PuMPuRS, “mājaslapu”- http://www.pumpurs.lv/